přeskoč na menu a obsah stránky
Vláda České republiky realizuje vládní kampaň STOP násilí na dětech
Výchova dětí k lidským právům a ochrana dětí

Dne 20. listopadu uplyne 20 let od přijetí Úmluvy OSN o právech dítěte. Pro Českou a Slovenskou federativní republiku vstoupila úmluva v platnost v roce 1991.

Úmluva ve svém článku 42 zavazuje státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, aby s využitím odpovídajících prostředků široce informovali o zásadách a ustanoveních této úmluvy jak mezi dospělými, tak mezi dětmi. Otevřenou otázkou však zůstává, jak zajistit, aby z pouhé znalosti jednotlivých článků úmluvy došlo k jejich praktickému využívání, jaké by tedy měly být tyto tzv. „odpovídající prostředky“.

V řadě zemí a tedy i v České republice byla výchova k lidským právům zařazena do kurikula vzdělávacích programů. Vzdělávací proces by měl být vybudován na aktivní účasti dětí, jejímž prostřednictvím děti získávají nejen znalost a porozumění lidským právům, ale zároveň si osvojují schopnost tato svá práva obhájit a zároveň respektovat práva svých vrstevníků. Nedostatečná informovanost, nepochopení a nerespektování lidských práv vede k sociálně patologickým jevům jako je například násilí, šikanování, záškoláctví, delikventní chování a kriminalita mladistvých, intolerance, rasismus, xenofobie a v extrémních případech i ke vzniku pouličních gangů či extremistických skupin. Výchova k lidským právům by tak měla být součástí primární prevence, která umožňuje těmto nežádoucím důsledkům moderní společnosti předcházet.

Z výzkumu názorů a postojů občanů ČR k problematice zdravotnictví a zdravého způsobu života provedeného agenturou INRES-SONES ke konci roku 2008 jednoznačně vyplynulo, že občané ČR čerpají nejvíce informací o právech dětí z médií. Z výzkumu rovněž vyplynulo, že s právy dětí nejsou seznámeny téměř tři desetiny občanů ČR. Tato skupina problematiku práv dětí nezná nebo se jí nezabývá. Nejsmutnější je ovšem fakt, že informovanost o právech dětí je nejnižší u nejmladších věkových skupin (15-19 let). Tedy u osob, které samy spadají pod pojem dítěte, jak jej definuje úmluva ve svém článku 1.

Poslední, avšak ne méně problematickou otázkou zůstává, kam se mají děti obrátit v případě, že jsou jejich práva porušována. Výchova dětí k lidským právům a jejich efektivní ochrana nesporně zahrnuje požadavek, aby každému dítěti, jehož práva byla porušena, bylo nasloucháno, aby mu byla poskytnuta pomoc. Nejen ve školách, ale i v nejbližším okolí dítěte by tak měla být osoba, v níž má dítě důvěru a jíž se může se svým trápením svěřit.

Další kategorie
zobrazení od 7.května 2009:
Počítadlo návštěvnosti
Vládní kampaň Stop násilí na dětech    email: info@stopnasilinadetech.cz
mapa stránek   prohlášení o přístupnosti   Všechna práva vyhrazena: Úřad vlády ČR
logo