I DĚTI MAJÍ SVÁ PRÁVA! MÁŠ JE I TY!
Tvoje práva jsou zakotvena v Úmluvě o právech dítěte i v zákonech České Republiky
Pokud máš dojem, že jsi vystavený/á nepřiměřenému zacházení či týrání, vyhledej si v části kontakty libovolnou linku důvěry, krizové centrum nebo jiné uvedené pracoviště a spoj se s nimi. Jsou připraveni ti pomoct.
Na linky důvěry i na krizová centra se můžeš obrátit i v případě, kdy si nejsi jistý/á, zda jde skutečně o nepřiměřené zacházení či týrání. Pokud nevíš, na které pracoviště se máš obrátit, zavolej na nejbližší linku důvěry, kde ti určitě poradí. Na linky důvěry můžeš volat i anonymně - to znamená, že nemusíš uvádět své jméno, ani adresu.
Pokud máš dojem, že jsi vystavený/á nepříjemnému zacházení, svěř se také osobě, které důvěřuješ – rodičům, příbuznému, paní učitelce, rodičům kamaráda, vedoucímu z kroužku nebo třeba sportovního oddílu. Nezůstávej se svými starostmi sám/sama! I kolem tebe jsou lidé, kteří ti pomohou!
Na dalších řádcích se můžeš seznámit s častými formami nepřiměřeného zacházení či týrání.
Linka Bezpečí - 800 15 55 55 - nonstop
Dětské krizové centrum - 241 48 41 49
MÁŠ PRÁVO NA ochranu před tělesným TÝRÁNím!
Co to je fyzické týrání?
Časté, nepřiměřeně silné bití.
Bití, které zanechává stopy – například modřiny, šrámy, zlomeniny.
Bití na citlivé částí těla – hlava, břicho, oblast genitálií, dlaně, plosky nohou.
Bití nástroji – vařečkou, řemenem, vodítkem či jiným nástrojem.
Vytrhávání vlasů.
Kopance.
Bodání ostrými předměty.
Vystavování nadměrnému teplu či chladu.
MÁŠ PRÁVO NA ŽIVOT BEZ PSYCHICKÉHO TÝRÁNÍ!
Co to je psychické týrání?
Ponižování, vyhrožování, zastrašování, zesměšňování, ignorování, omezování svobody.
Nedostatek zájmu a lásky ze strany rodičů, nedostatečná podpora při řešení tvých problémů.
Nezájem o společně trávený čas.
Nepřiměřené ambice rodičů, nemožnost spolurozhodovat o trávení volného času, programu rodiny, studiu apod.

Hádky rodičů, kterým jsi opakovaně přítomen.
Násilí mezi rodiči nebo vůči tvému sourozenci či jinému členu rodiny.

Zakazování kontaktu s rodičem, se kterým většinou nebydlíš.
Zakazování kontaktu s příbuznými osobami – s prarodiči, sourozenci – se kterými většinou nebydlíš.
Opakované říkání nepravd o druhém rodiči.

Zadávání úkolů, které nemůžeš zvládnout – například nepřiměřená péče o domácnost, sourozence.
MÁŠ PRÁVO NA ŽIVOT BEZ SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ!
Co to je sexuální zneužívání?
Nepřiměřené dotýkání se intimních částí tvého těla, tj. na pohlavních orgánech, u dívek také na prsou.
Polibky, které jsou ti nepříjemné.
Polibky na intimní místa těla, na ústa s dotykem jazyků.
Polibky, které dostáváš i které máš dávat.
Požadavek, aby ses ty dotýkal/a intimních částí těla druhého člověka – pohlavních orgánů.

Požadavek pohlavního styku.

Předvádění obnažených pohlavních orgánů druhým člověkem.
Předvádění pornografie – fotografií, videí, kreseb.
Výzva, aby ses vysvlékal/a a ukazoval/a nahé tělo nebo jeho intimní části.
Pozorování, focení, natáčení tvého nahého těla či jeho intimních částí.
Požadavek, aby ses sám fotil/a obnažený a např. zasílal/a tyto fotografie prostřednictvím internetu, mobilního telefonu.

Sexuálně atakován můžeš být dospělým člověkem, ale i vrstevníkem.
Dokonce i člověkem, kterého dobře znáš, nebo člověkem příbuzným!

Sexuálně atakované bývají dívky i chlapci!

Sexuálně atakován/a můžeš být osobou stejného i opačného pohlaví!

Ohrožen/á sexuálním zneužitím můžeš být i prostřednictvím internetu!
Pozor na náhodné kontakty na chatu, facebooku, ICQ, emailu apod. Nescházej se s neznámými lidmi!
To, že si s někým píšeš, neznamená, že ho dobře znáš a že mu můžeš věřit!
Někteří lidé se touto cestou cíleně seznamují s dětmi, pod různými přísliby příjemných věcí a činností je lákají na schůzky.
Informace, které ti takový člověk o sobě sděluje, nemusí být pravdivé (věk, pohlaví, zájmy a jiné). Taková schůzka může být nebezpečná!
MÁŠ PRÁVO NA péči a naplňování všech základních potřeb!
Co to je zanedbávání tělesných potřeb?
Nedostatečná kvalita a kvantita stravy, vody, oděvů, obydlí, spánku, základní hygieny atd.
Co to je zanedbávání psychických potřeb?
Nedostatek lásky, zájmu a času ze strany rodičů.
Nedostatek informací, pomůcek, podnětů, učebnic, hraček, apod.
Nedostatek komunikace s rodiči.
Co to je zanedbávání sociálních potřeb?
Absence návštěvy různých sociálních prostředí. Zvládání stresu a řešení konfliktů.
Nepřítomnost rodinných rituálů, oslav svátků apod.
Co to je zanedbávání citových potřeb?
Absence pozitivní výchovy - převaha trestů nad odměnami a pozitivního rodičovství.
Nedostatečné přijetí osobnosti dítěte, porozumění jeho prožívání každodenních situací ve škole, mezi vrstevníky i v rodině.
MÁŠ PRÁVO NA ochranu před riziky!
Jaká jsou nejčastější rizika, se kterými se můžeš setkat ?
Opakující se opilost rodiče nebo jiných členů rodiny, kamarádů apod.
Závislost na droze v tvém nejbližším okolí.
Opakující se násilí mezi rodiči nebo vůči jinému členu rodinu.
Opakující se stěhování a častá změna škol.
Sociální izolace rodiny.
Omezování společenských styků rodiny s příbuznými, přáteli nebo sousedy.
Jiné okolnosti, ve kterých ti „není dobře“.
MÁŠ PRÁVO NA ŽIVOT BEZ ŠIKANY!
Co to je šikana?
Záměrné ubližování silnějšího (skupiny vrstevníků nebo spolužáků) slabšímu, který se neumí bránit.
Šikana je patologické násilí, které dává agresorovi uspokojení z pocitu moci nad druhým.
Šikanování může mít různou podobu: opakující se nadávání, ponižování, zesměšňování

zadávání nepřiměřených příkazů, jejichž plnění tě například zesměšňuje nebo ponižuje.

vyžadování plnění příkazu (odevzdávání peněz, hodnotných věcí, jídla, ubližování dalším, vyjadřování nepřiměřené úcty, poslušnosti atd.)

zakazování ostatním, aby s tebou kamarádili

vyhrožování a vyvolávání strachu.