Krizová linka

Kam volat v nouzi

 • Dětské krizové centrum: 241 48 41 49 (placená pevná linka)
 • Linka Bezpečí: 800 15 55 55 (z pevné linky zdarma)

I DĚTI MAJÍ SVÁ PRÁVA! MÁŠ JE I TY!

 • Tvoje práva jsou zakotvena v Úmluvě o právech dítěte i v zákonech České Republiky
 • Pokud máš dojem, že jsi vystavený/á nepřiměřenému zacházení či týrání, vyhledej si libovolnou linku důvěry, krizové centrum nebo jiné uvedené pracoviště a spoj se s nimi. Jsou připraveni ti pomoct.
 • Na linky důvěry i na krizová centra se můžeš obrátit i v případě, kdy si nejsi jistý/á, zda jde skutečně o nepřiměřené zacházení či týrání. Pokud nevíš, na které pracoviště se máš obrátit, zavolej na nejbližší linku důvěry, kde ti určitě poradí. Na linky důvěry můžeš volat i anonymně - to znamená, že nemusíš uvádět své jméno, ani adresu.
 • Pokud máš dojem, že jsi vystavený/á nepříjemnému zacházení, svěř se také osobě, které důvěřuješ – rodičům, příbuznému, paní učitelce, rodičům kamaráda, vedoucímu z kroužku nebo třeba sportovního oddílu. Nezůstávej se svými starostmi sám/sama! I kolem tebe jsou lidé, kteří ti pomohou!

MÁŠ PRÁVO NA OCHRANU PŘED TĚLESNÝM TÝRÁNÍM! - Co to je fyzické týrání?

 • Časté, nepřiměřeně silné bití.
 • Bití, které zanechává stopy – například modřiny, šrámy, zlomeniny.
 • Bití na citlivé částí těla – hlava, břicho, oblast genitálií, dlaně, plosky nohou.
 • Bití nástroji – vařečkou, řemenem, vodítkem či jiným nástrojem.
 • Vytrhávání vlasů.
 • Kopance.
 • Bodání ostrými předměty.
 • Vystavování nadměrnému teplu či chladu.

MÁŠ PRÁVO NA ŽIVOT BEZ PSYCHICKÉHO TÝRÁNÍ! - Co to je psychické týrání?

 • Ponižování, vyhrožování, zastrašování, zesměšňování, ignorování, omezování svobody.
 • Nedostatek zájmu a lásky ze strany rodičů, nedostatečná podpora při řešení tvých problémů.
 • Nezájem o společně trávený čas.
 • Nepřiměřené ambice rodičů, nemožnost spolurozhodovat o trávení volného času, programu rodiny, studiu apod.
 • Hádky rodičů, kterým jsi opakovaně přítomen.
 • Násilí mezi rodiči nebo vůči tvému sourozenci či jinému členu rodiny.
 • Zakazování kontaktu s rodičem, se kterým většinou nebydlíš.
 • Opakované říkání nepravd o druhém rodiči.
 • Zadávání úkolů, které nemůžeš zvládnout – například nepřiměřená péče o domácnost, sourozence.

MÁŠ PRÁVO NA ŽIVOT BEZ SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ! - Co to je sexuální zneužívání?

 • Nepřiměřené dotýkání se intimních částí tvého těla, tj. na pohlavních orgánech, u dívek také na prsou.
 • Polibky, které jsou ti nepříjemné.
 • Polibky na intimní místa těla, na ústa s dotykem jazyků.
 • Polibky, které dostáváš i které máš dávat.
 • Požadavek, aby ses ty dotýkal/a intimních částí těla druhého člověka – pohlavních orgánů.
 • Požadavek pohlavního styku.
 • Předvádění obnažených pohlavních orgánů druhým člověkem.
 • Předvádění pornografie – fotografií, videí, kreseb.
 • Výzva, aby ses vysvlékal/a a ukazoval/a nahé tělo nebo jeho intimní části.
 • Pozorování, focení, natáčení tvého nahého těla či jeho intimních částí.
 • Požadavek, aby ses sám fotil/a obnažený a např. zasílal/a tyto fotografie prostřednictvím internetu, mobilního telefonu.
 • Sexuálně atakován můžeš být dospělým člověkem, ale i vrstevníkem.
 • Dokonce i člověkem, kterého dobře znáš, nebo člověkem příbuzným!
 • Sexuálně atakované bývají dívky i chlapci!
 • Sexuálně atakován/a můžeš být osobou stejného i opačného pohlaví!
 • Ohrožen/á sexuálním zneužitím můžeš být i prostřednictvím internetu!
 • Pozor na náhodné kontakty na chatu, facebooku, ICQ, emailu apod. Nescházej se s neznámými lidmi!
 • To, že si s někým píšeš, neznamená, že ho dobře znáš a že mu můžeš věřit!
 • Někteří lidé se touto cestou cíleně seznamují s dětmi, pod různými přísliby příjemných věcí a činností je lákají na schůzky.
 • Informace, které ti takový člověk o sobě sděluje, nemusí být pravdivé (věk, pohlaví, zájmy a jiné). Taková schůzka může být nebezpečná!

MÁŠ PRÁVO NA péči a naplňování všech základních potřeb! - Co to je zanedbávání základních potřeb?

 • Nedostatečná kvalita a kvantita stravy, vody, oděvů, obydlí, spánku, základní hygieny atd.
 • Nedostatek lásky, zájmu a času ze strany rodičů.
 • Nedostatek informací, pomůcek, podnětů, učebnic, hraček, apod.
 • Nedostatek komunikace s rodiči.
 • Absence návštěvy různých sociálních prostředí. Zvládání stresu a řešení konfliktů.
 • Nepřítomnost rodinných rituálů, oslav svátků apod.
 • Absence pozitivní výchovy - převaha trestů nad odměnami a pozitivního rodičovství.
 • Nedostatečné přijetí osobnosti dítěte, porozumění jeho prožívání každodenních situací ve škole, mezi vrstevníky i v rodině.

MÁŠ PRÁVO NA ochranu před riziky! - Jaká jsou nejčastější rizika, se kterými se můžeš setkat?

 • Opakující se opilost rodiče nebo jiných členů rodiny, kamarádů apod.
 • Závislost na droze v tvém nejbližším okolí.
 • Opakující se násilí mezi rodiči nebo vůči jinému členu rodinu.
 • Opakující se stěhování a častá změna škol.
 • Sociální izolace rodiny.
 • Omezování společenských styků rodiny s příbuznými, přáteli nebo sousedy.
 • Jiné okolnosti, ve kterých ti „není dobře“.

MÁŠ PRÁVO NA ŽIVOT BEZ ŠIKANY! - Co to je šikana?

 • Záměrné ubližování silnějšího (skupiny vrstevníků nebo spolužáků) slabšímu, který se neumí bránit.
 • Šikana je patologické násilí, které dává agresorovi uspokojení z pocitu moci nad druhým.
 • Šikanování může mít různou podobu: opakující se nadávání, ponižování, zesměšňování
 • zadávání nepřiměřených příkazů, jejichž plnění tě například zesměšňuje nebo ponižuje.
 • vyžadování plnění příkazu (odevzdávání peněz, hodnotných věcí, jídla, ubližování dalším, vyjadřování nepřiměřené úcty, poslušnosti atd.)
 • zakazování ostatním, aby s tebou kamarádili
 • vyhrožování a vyvolávání strachu.

zobrazení od 7.května 2009:
Počítadlo návštěvnosti
Vládní kampaň Stop násilí na dětech    email: info@stopnasilinadetech.cz
mapa stránek   prohlášení o přístupnosti   Všechna práva vyhrazena: Úřad vlády ČR
logo